Política de privacitat de l’OAM AISSA

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades personals que realitza l'Organisme Autònom Municipal d'Assistència Integral, Social i Sanitària (OAM AISSA), ens depenent de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les dades poden ser obtingudes per diferents mitjans de recollida, amb la finalitat de portar a terme les seves competències i serveis a la ciutadania: tràmits, sol·licituds, certificats, contractes, inscripcions a activitats, videovigilància, etc.

L’OAM AISSA aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d'entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

1. Responsable del tractament i delegat de Protecció de Dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web www.aissa.cat és:

Organisme Municipal d'Assistència Integral, Social i Sanitària
C. Sant Josep 16-22
08800 Vilanova i la Geltrú
Correu electrònic: laplataforma@aissa.cat

Informació de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de Dades: Objetivo Tarsys SL
Adreça de contacte: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Plaça de la Vila 8 (08800) Vilanova i la Geltrú. T. 93 814 00 00
Correu electrònic:  dpd@vilanova.cat

2. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de OAM AISSA, està regulada pel Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

3. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, i d'acord amb l'article 6.1 del Reglament europeu, podrà ser: a) el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, b) per a l'execució d'un contracte, c) en compliment d'una obligació legal, d) en compliment d'una missió realitzada en interès públic o e) en l'exercici de poders públics.

El detall de la base jurídica de cada tractament de dades personals que realitza OAM AISSA es recull al Registre d'Activitats de Tractament que s'enllaça en aquesta Política de Privacitat.

4. Finalitats del tractament de les dades

OAM AISSA utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestats. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

OAM AISSA realitza diferents tractament de dades personals que principalment responen a les següents finalitats:

Prestació de serveis

Per a què farem servir les seves dades: tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades seran conservades per obligació legal, com a part del registre de tràmits de l'OAM AISSA.

Subscripcions

Per a què farem servir les seves dades: li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades seran conservades fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, moment en què se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

Per a què farem servir les seves dades: tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l'OAM AISSA. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades personals es destruiran un cop finalitzada l'activitat.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Per a què farem servir les seves dades: tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran, excepte que impliqui responsabilitats de l'OAM AISSA.

Videovigilància

Per a què farem servir les seves dades: tractarem les seves dades amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com les instal·lacions de l’OAM AISSA. Les seves dades no seran cedides a tercers.  El tractament es realitza en compliment d'una missió en interès públic. Les dades podrien ser comunicades  a cossos de seguretat, jutjats o tribunals.
Quant de temps conservarem les seves dades: Conservació per un període de temps d'un mes d'acord amb l'article 22 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

 

El llistat detallat dels tractaments que realitza l’OAM AISSA es pot consultar en el seu Registre d'Activitats de Tractament en aquest enllaç. (pendent)

La persona usuària  ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informada de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari/a ha de ser veraç.

L'usuari/a és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'OAM AISSA o a tercers. L'OAM AISSA es reserva el dret a excloure dels serveis a tota persona que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'OAM AISSA, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

6. Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del web de l'OAM AISSA i/o de la Seu Electrònica de Electrònica de L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Organisme Municipal, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

7. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

• Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
• Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
• Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
• Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
• Oposar-se a un tractament: demanar que no fem un ús concret de les seves dades.
• Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 8 08800 Vilanova i la Geltrú, indicant com a referència Protecció de dades o bé mitjançant instància genèrica de la Seu Electrònica de L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Així mateix, si vostè considera que l'OAM AISSA ha incomplert algun dels preceptes establerts en la normativa, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana