Informació de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de Dades: Objetivo Tarsys SL
Adreça de contacte: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Plaça de la Vila 8 (08800) Vilanova i la Geltrú. T. 93 814 00 00
Correu electrònic:  dpd@vilanova.cat

 

 

Portal de Transparència

La transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern està regulada per la llei 19/2013, de 9 de desembre, elaborada pel govern espanyol, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, elaborada pel govern català. Mitjançant aquestes lleis s'instaura el dret ciutadà d'accés a la informació pública entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

En aquest Portal de Transparència de l'Organisme Municipal Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) de Vilanova i la Geltrú, també publiquem la informació que pot ser d'interès general i/o sigui demanada amb més freqüència.

Les persones tenen dret a sol·licitar i a obtenir la informació pública en els termes i les condicions regulats per la llei.

Si vol algún dada o informació que no es trova al Portal de Transperència, enviï una sol·licitud a laplataforma@aissa.cat especificant el nom i cognoms, DNI, edat, telèfon, correu electrònic i la informació que sol·licita. Li donarem resposta el més aviat possible.

Informem de que no disposem de tota la informació en els dos idiomes oficials de Catalunya (català i castellà).

 

TRANSPARÈNCIA EN L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

OBJECTIU, FINALITATS I GOVERN

RELACIÓ D'ALTS CÀRRECS

CONVENIS, ACORDS I PACTES DE NATURALESA LABORAL I SINDICAL

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

 

SERVEIS

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

L'Organisme Municipal Assistència Integral Social i Sanitària disposa dels següents serveis:

La Plataforma

 Centre d'Atenció Primària Baix-a-Mar

CANALS DE PARTICIPACIÓ

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

El Consorci de Serveis a les Persones té a la disposició de tots els ciutadans de la seva área d'influència, siguin o no usuaris dels seus serveis, el correu electrònic laplataforma@cspvng.cat per a resoldre qualsevol consulta relacionada amb la seva activitat.

Per exercir el dret a la informació pública, cliqueu a aquest enllaç.

 

RESOLUCIONS D'INCOMPATIBILITAT

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

El Consorci de Serveis a les Persones no disposa de cap resolució d'incompatibilitat dels alts càrrecs.

 

TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST ANUAL

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

Seguiment del grau d'execució del pressupost anual:

 

COMPTES ANUALS I INFORMES D'AUDITORIA DE COMPTES I DE FISCALITZACIÓ

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

Auditories del comptes anuals:

 

CAMPANYES DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL

 

TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ

Informació actualitzada l'octubre de 2017. Propera actualització: gener 2018.

 

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ